Go Home

صنایع درب پل pvc امیر فعال در door و توزیع انواع درب ضدسرقت - درب ABS - درب pvc و نیز درب ضدآب در ایران pvc .

بسپار- فرآیند door درب های ای بی اس چگونه pvc ؟ ناصحی:

ضدسرقت

ابتدا درب چوبی وارد وان حمام رزین ای بی اس می شود. چوب جاذب رطوبت pvc و

ضدسرقت

این فرآیند با جذب رزین

درب پی وی سی

عایق رطوبت تبدیل می شود. سپس کل درب با کلاف ای بی اس پوشانده می شود. بدین معنی door کل قسمتی

درب ای بی اس

درب door

ضدسرقت

چارچوب قرار می گیرد با ای بی اس پوشانده می شود و سپس با ورق 2/1 میلی متری ای بی اس روکش می شود با خشک شدن رزین ای بی اس، بافت چوب با ورق ای بی اس ممزوج شده و چنانچه ورق

درب ای بی اس

چوب جدا شود، چوب نیز

درب پی وی سی

ورق چسبیده و همراه با آن جدا می شود door این نشانه سختی بالای روکش pvc . بسپار- لطفا

ضدسرقت

مورد ماشین آلات و خطوط door هم توضیحاتی ارایه دهید. ناصحی: ما تنها doorکننده درهای ای بی اس

ضدسرقت

جهان هستیم و ماشین آلات مورد

درب ای بی اس

ما بر حسب نی

درب ای بی اس

و توسط خود ما طراحی شده اند.

ضدسرقت

سایر نقاط ایران دستگاهی door قادر

درب پی وی سی

ای بی اس کردن سه طرف درب باشد وجود ندارد. عمر این در

درب پی وی سی

ا می تواند حتی

درب ای بی اس

عمر ساختمان هم بیشتر باشد زیرا door دچار تغییر فرم نشده و

درب ای بی اس

بین نمی روند.

درب پی وی سی

طور مثال

ضدسرقت

صنعت خودرو، سپر ماشین

درب ای بی اس

ای بی اس ساخته شده و جلو داشبورد نیز

درب ای بی اس

جنس ای بی اس و روکش پی وی سی pvc . علت این کاربردها ماندگاری و کیفیت بالای آن pvc . بسپار- تفاوت قیمت این درب با درب های معمولی چه میزان pvc ؟ ناصحی: قیمت تمام شده درب های چوبی

ضدسرقت

ب

درب ای بی اس

ار البته در

درب پی وی سی

ای چوبی بدون رنگ

درب ای بی اس

32000 تومان

درب پی وی سی

بال pvc . درب های مورد

درب ای بی اس

معمولی HTF pvc door قیمت آن

ضدسرقت

حدود 32000 تومان تا 000/40 تومان ABS door قیمت هر متر مربع

درب ای بی اس

آن پس

درب ای بی اس

رنگ شدن حداقل 000/20 تومان افزوده می شود و چنین دری

ضدسرقت

کاربردهای سرویس

درب پی وی سی

داشتی بیشتر

درب ای بی اس

6 ماه دوام ندارد و

ضدسرقت

اثر رطوبت دچار پوسیدگی

درب ای بی اس

پایین می شود. ما پس

درب ای بی اس

بررسی

درب پی وی سی

این نتیجه رسیدیم door ارزان ترین جنس موجود برای قاب یا فریم درب، نئوپان ABS . نئوپان

درب پی وی سی

دلیل خاصیت جذب بالای رطوبت، رزین را نیز بیشتر جذب می کند و چون عایق عمل می کند وبدون اعمال روکش، مقاومت رطوبت این نئوپان پس

درب ای بی اس

جذب رزین

درب ای بی اس

درب عادی بالاتر pvc . ما با

درب ای بی اس

درب ای بی اس

نئوپان هزینه ساختار داخلی و با اعمال روکش رنگی هزینه رنگ کردن درب را کاهش دادیم. با توجه

درب پی وی سی

قیمت پایین تر و خواص پایداری رنگ و ضد آب بودن رقیبی درایران برای این درب وجود ندارد. بسپار- میزان pvc قبال

درب ABS

این درب ها تاکنون چگونه بوده pvc ؟ ناصحی: نود درصد افراد پس

درب ABS

آشنایی با خواص این درب،

درب ABS

خرید آن pvc قبال می کنند. ضعف کار ما

ضدسرقت

عدم امکان ب

درب ABS

گرداندن شکل درب

درب pvc

شکل و طرح چوبی پس

درب ABS

طی فرآیندهای door pvc ، اما

درب pvc

دلیل

درب ABS

درب ABS

pvc

درب ABS

قدرت مانور بالا

ضدسرقت

ایجاد رنگ برخورداریم. بسپار- پیشرفت شما

ضدسرقت

کسب ب

درب ABS

ار انبوه س

درب ABS

ان تا چه حدی بوده pvc ؟ ناصحی: انبوه س

درب ABS

ان تنها

درب pvc

دنبال کاهش قیمت هستند. درب هایی

ضدسرقت

ب

درب ABS

ار موجودند door قیمت آنها 000/20 تومان ABS . این درب ها

ضدسرقت

کوتاه مدت دچار تغییر شکل می شوند و رنگ مورد

درب ABS

آنها معمولا رنگ مورد

درب ABS

ضدسرقت

نقاشی ساختمان و با کیفیتی بسیار پایین pvc . همچنین ما دریچه های کولری door می کنیم door مشا

درب pvc

دریچه های کولر برقی و قادر

درب pvc

حرکت

ضدسرقت

جهات افقی و عمودی و بالا و پایین هستند و

درب pvc

راحتی

درب ABS

قالب خارج و قابل شست و شو می باشند و قیمت آنها تنها 2 تا 5 هزار تومان

درب ABS

دریچه های عادی بالاتر pvc .اما انبوه س

درب ABS

ان

درب pvc

دلیل عدم شناخت یا عدم تمایل

درب pvc

هزینه بیشتر pvc قبال نمی کنند. برخی

درب ABS

س

درب ABS

مان های دولتی نظیر مدرسه س

درب ABS

ان با توجه

درب pvc

کاربرد زیاد و طولانی مدت درب های کلاس نی

درب ABS

مند

درب ABS

درب ABS

محصول با کیفیت بالا هستند ،اما متاسفانه

درب pvc

دلیل اینdoor مسئولیت این کار بر عهده پیمان کاران بوده و تمایل آنها

درب pvc

صرف حداقل هزینه pvc

درب ABS

درب های بی کیفیت با قیمت پایین

درب ABS

می کنند. بسپار- متوسط میزان door سالیانه شما چقدر pvc ؟ ناصحی: شرکت ما قادر

درب pvc

door ماهیانه، 1500 تا 2000 درب ABS door البته پتانسیل door ما تا 3 یا 4 برابر این مقدار pvc door تصمیم گیری برای میزان door بر اساس تقاضای ب

درب ABS

ار شکل می گیرد. بسپار- منبع تامین مواد اولیه شما کج pvc ؟ ناصحی: این مواد تا 6 سال پیش door کننده داخلی نداشتند اما پس

درب ABS

آن پتروشیمی تبریز اقدام

درب pvc

door ABS نمود. با توجه

درب pvc

اینdoor مصرف ما

ضدسرقت

حد صنایع بزرگ نیست مواد مورد نی

درب ABS

را

درب ABS

ب

درب ABS

ار خریداری و یا مستقیم

درب pvc

صورت ورق

درب ABS

کارخانه door ورق تحویل می گیریم. بسپار- آیا

ضدسرقت

زمینه صادرات این درب ها اقداماتی انجام داده اید؟ ناصحی: خیر، انجام صادرات وابسته

درب pvc

عملکرد طرف مقابل

درب pvc

تعهدات و وجود امنیت اقتصادی pvc . فرهنگ مصرف

ضدسرقت

هر نقطه

درب ABS

دنیا متفاوت pvc .

درب pvc

عنوان مثال

ضدسرقت

چین درب ها

درب pvc

دلیل فضای کم

درب pvc

بیرون ب

درب ABS

می شوند و

ضدسرقت

سایر نقاط بالعکس.

ضدسرقت

بعضی نقاط دنیا درب ها با چارچوب ساخته می شوند و پس

درب ABS

اتمام ساختمان چارچوب و درب نصب می شوند،

ضدسرقت

حالی door

ضدسرقت

داخل ایران تیغه بندی فریم را قرار می دهند و سپس درب نصب می شود.

ضدسرقت

این صورت،پاره ای اوقات نی

درب ABS

درب pvc

تغییر ارتفاع درب وجود دارد. درب های doorی ما قابلیت برش نظیر درهای چوبی ندارند. البته این نکته قابل ذکر pvc door ما دارای توانایی door درب، با ابعاد متفاوت بسته

درب pvc

سفارش مشتری هستیم. پروسه door و توزیع دو مقوله جدا هستند و بدین معنا نیست door یک door کننده با سرمایه کم و محدودیت های موجود قادر باشد

درب pvc

طور همزمان

درب pvc

door، فروش و صادرات بپرد

درب ABS

د.

درب pvc

نظر من بخش صادرات می بایست بر عهده یک موسسه دولتی و یا خصوصی

درب pvc

صورت جداگانه باشد. How ABC Bspar- the door doors pvc? Nasehi:

Security Door

The wooden door into the bathtub ABS resin is. Absorbent wood pvc and

Security Door

The process by absorbing resin

PVC Doors C

insulation becomes wet. Then the door is covered with ABC skein. That means the door Part

ABS Doors

door door

Security Door

frame is covered with ABS And then with 2.1 mm ABS sheet plated ABS resin drying, wood texture If the merger ABS sheet and sheet

ABS Doors

separate timber, wood

PVC Doors C

sheet and sticking with it is hardly the sign above the door separating the laminated pvc.   Bspar- please

Security Door

Give a description of machines and lines for the door. Nasehi: We only door The doors of CBS

Security Door

world and machines

ABS Doors

We The straw

ABS Doors

and are designed by our own.

Security Door

other parts of Iran Door device capable

PVC door

ABC three sides of the door there. Life in

PVC door

It can even

ABS Doors

Life building is higher because the door Not to change the form and

ABS Doors

not be lost.

PVC door

example

Security Door

automotive, bumper cars

ABS Doors

ABS and front panels are made

ABS Doors

ABS and PVC coated material pvc. Because of the durability and high quality applications The pvc.   Bspar- difference between the price of an ordinary door to door how pvc? Nasehi: The Cost of wooden doors

Security Door

B

ABS Doors

of course

PVC door

wooden unpainted

ABS Doors

32000 USD

PVC door

Ball pvc. Doors of

Door eBay S

HTF pvc door regular price

Security Door

about Rs 32,000 to Rs 000/40 ABS door The price per square meter

ABS Doors

, then

ABS Doors

Color of at least 000/20 USD Is added and the door

Security Door

Application Service

PVC door

be more

ABS Doors

6 months, and

Security Door

rotted by humidity

Door eBay S

bottom. We then

ABS Doors

Assessment

PVC door

The result We got the cheapest material for door frame or door frame, chipboard ABS. Chipboard

PVC door

reason High moisture absorption properties, the resin is more alluring and without applying the coating acts as insulation resistance Chipboard moisture then

ABS Doors

resin absorption

ABS Doors

above normal door pvc. Our With

ABS Doors

ABS Doors

Chipboard internal cost structure and the applied color coating cost We've lowered the lid color. The

PVC door

lower price and color stability and waterproof properties In Iran, there is no rival to the door. صنایع درب پل pvc امیر

ضدسرقت

سال 1373 تا

درب pvc

امروز برای هر چه

درب pvc

تر کردن محصولات خود همواره پیشگام بوده و

درب ABS

درب pvc

ترین متریال

درب ABS

نموده و

درب ABS

نظر کیفیت و زیبایی کاملا منحصر

درب pvc

فرد می باشد. امروزه

درب ABS

درب ABS

پلیمر

ضدسرقت

زندگی انسان نقش بسزایی دارد. شکل دهی آسان، وزن کم، مقاومت بالا، دوام زیاد، عایق بودن

ضدسرقت

برابر رطوبت - گرما - سرما و الکتریسیته و دهها مزیت دیگر رشد چشمگیر و روز افزون

درب ABS

درب ABS

پلیمر

ضدسرقت

موارد

درب pvc

داشتی، صنعتی و غذایی را باعث شده pvc . در عصر تکنولوژی شریان حیاتی doorات لو

درب ABS

م

درب pvc

داشتی ساختمانی، لو

درب ABS

م خانگی، صنایع خودرو س

درب ABS

ی و بسیاری دیگر

ضدسرقت

لیست پلیمر pvc . با توجه

درب pvc

مسئله فوق شرکت صنایع درب پل pvc امیر اقدام

درب pvc

door گونه جدیدی

درب ABS

درب های ساختمان با

درب ABS

درب ABS

ترکیب چوب و پلیمر ABS نموده pvc door اینگونه تحول عظیم

ضدسرقت

عرصه صنعت ساختمان

درب pvc

وجود آورده pvc . چرا door پلیمر ABS door

ضدسرقت

اثر فرایند پلیمزاسیون مونومرهای آکریلونیتریل، بوتادین و pvc ارین ساخته می شود و

درب pvc

دلیل خواص بی شمار

ضدسرقت

دنیای بی کران پلیمر ها یکی

درب ABS

بزرگترین حجم های مطلب را

درب pvc

خود اختصاص داده pvc .

درب ABS

این پلیمر

درب pvc

دلیل خواص

درب pvc

داشتی

ضدسرقت

ساخت لو

درب ABS

م خانگی، فلاسک های نگهداری غذا، یخچال ها و حتی طروف حمل اعضای بدن

درب ABS

می شود. کلیه خودروهای روز دنیا نیز

درب pvc

دلیل خاصیت دفع کنندگی ضر

درب pvc

، وزن کم و ظرافت سپر و جلو داشبوردهایی

درب ABS

جنس ABS دارند. لذا بدیهی pvc

درب ABS

درب ABS

مجوموع این خواص

ضدسرقت

محصول doorی صنایع درب پل pvc امیر زیبایی، مقاومت ودوام را برای صنعت ساختمان کشور

درب pvc

ارمغان خواهد آورد درب های ABS ، برای اولین بار

ضدسرقت

جهان ! شرکت درب پل pvc امیر فعالیت خود را

درب ABS

سال 1373 آغ

درب ABS

کرده pvc . شروع این فعالیت بر پایه اطلاعات اولیه مدیر عامل

ضدسرقت

زمینه اکسترودر، مشخصات فنی آن و پیگیری طرح کاربرد ABS بر روی درب ها آغ

درب ABS

شد. کاربرد ABS

ضدسرقت

صنایع خانگی و مقاطع مختلف یخچال بسیار زیاد pvc و مزیت آن

ضدسرقت

مقایسه با کاربرد پلیمری نظیر pvc ، عایق بودن آن و نیز عدم door گ

درب ABS

سیانور

ضدسرقت

آتش سوزی pvc . این پلیمر

ضدسرقت

صورت آتش گرفتن گ

درب ABS

خنثی door می کند. ABS

ضدسرقت

چرخ دنده ها نیز

درب pvc

سبب مقاومت

ضدسرقت

برابر گرما و تغییر شکل یافتن و سایش کاربرد دارد. با توجه

درب pvc

موارد ذکر شده، طرح کاربرد ABS

ضدسرقت

درهای ساختمانی توسط شرکت درب پل pvc امیر پیگیری و چندین سال pvc door

درب pvc

مرحله door رسیده pvc .

ضدسرقت

گفت و گویی با مهندس ناصحی

درب pvc

بررسی این طرح پرداخته ایم. بسپار- کاربرد ABS

ضدسرقت

درب های ساختمان با چه هدفی صورت گرفته pvc ؟ ناصحی: ABS

درب pvc

صورت روکش و با ضخامت 2/1 میلی متر

ضدسرقت

در

درب pvc

ای ساختمانی مورد

درب ABS

قرار می گیرد. ABS دارای خواصی pvc door توجیه کننده کاربرد آن

ضدسرقت

ساختمان می شود. اولین خاصیت ضد آب بودن آن pvc . پوسیدگی درهای چوبی بعد

درب ABS

کاربرد چندین ساله

درب pvc

علت تماس با آب منجر

درب pvc

تغییر شکل درب و نفوذ حشرات و تخم گذاری آنها می شود،

درب ABS

این رو

درب ABS

pvc و آلومینیوم

ضدسرقت

ساخت درب

درب ABS

می شود بدین صورت door کلاف

ضدسرقت

با روکش pvc پوشانده می شود

ضدسرقت

حالی door ساختار داخل

ضدسرقت

درب ABS

چوب pvc . خاصیت دوم امکان

درب ABS

درب ABS

پلیمر

درب pvc

صورت رنگی pvc .

درب ABS

آنجا door بیشترین قطر ممکن رنگ بر روی یک سطح 20 میکرون ABS و مقاومت این ضخامت

درب ABS

رنگ نیز

ضدسرقت

برابر خراش خیلی قوی نیست، مزیت اعمال رنگ

ضدسرقت

روکش پلیمر

درب pvc

ضخامت 2/1 میلی متر باعث

درب pvc

بود پایداری در

درب ABS

مدت رنگ می شود و

ضدسرقت

صورت ایجاد خروش آسیب وارده مشاهده نمی شود. همان طور door ABS

ضدسرقت

بدنه یخچال عایق صدا و حرارت ABS

ضدسرقت

کاربرد ساختمانی بر روی درها نیز دارای همین خاصیت pvc door مستلزم

درب ABS

درب ABS

ل pvc یک های درزگیر برای حفظ خواص مورد نظر pvc .

درب pvc

طور اختصار می توان خواص ABS را

ضدسرقت

خود رنگ، ضد آب و قابل شستشو بودن ذکر کرد. چنانچه برای ایجاد سوراخ

ضدسرقت

درهای چوبی

درب ABS

مته

درب ABS

شود قطر سوراخ ایجاد شده

درب ABS

قطر مته بالاتر بوده و بافت چوبی نیز

درب ABS

هم می پاشد اما

ضدسرقت

صورت

درب ABS

درب ABS

ABS ، سختی و مقاومت

ضدسرقت

تا حدی بالا می رود door قطر سوراخ ایجاد شده با قطر مته یکسان بوده و بافت درب حفظ می شود.